54. ปริมาณก๊าซโอโซน (O3)

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณก๊าซโอโซน (O3)”

ก๊าซโอโซน (O3) ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุด ใน พ.ศ. 2562 พบว่า อยู่ในช่วง 56-133 ส่วนในพันล้านส่วน (พีพีบี) (ค่ามาตรฐาน 70.0 พีพีบี) และมีค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 66-191 พีพีบี (ค่ามาตรฐาน 100.0 พีพีบี) โดยพบว่า พื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคกลาง มีค่าเกินมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีค่าเกินมาตรฐาน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ก๊าซโอโซน มีปริมาณเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด และค่าเฉลี่ยรายพื้นที่ พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล